Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spogorzelczyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-02-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 28-03-2021
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01-02-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Izabela Pecyna
E-mail: spogorzelczyn@wp.pl
Telefon: (63) 222-13-10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie
Ogorzelczyn 3
62-740 Tuliszków
E-mail: spogorzelczyn@wp.pl
Telefon: (63) 222-13-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – NIE
 • Rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub urządzenia umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – NIE
 • Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i wizualny lub głosowy – NIE
 • Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego – TAK
 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób – NIE