INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w OGORZELCZYNIE

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie informuje, że :

– od dnia 25.05.2020 r. zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach I-III. Zajęcia odbywać się będą wg nowo ustalonego planu. W poniedziałek godz.8.00-do godz.12.00.
Dyrektor wyznaczy nauczycieli do prowadzenia w/w zajęć.

– od dnia 25.05.2020 r. możliwość uczestniczenia uczniów kl. VIII w konsultacjach indywidualnych lub
w małych grupach .
Konsultacje mają charakter dobrowolny. Są one skierowane do tych, którzy przystąpią do egzaminu sprawdzającego wiedzę. Będą to konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także innych przedmiotów. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Na str. Szkoły przedstawiony zostanie harmonogram konsultacji.

– od dnia 01.06.2020r uczniowie klas ,V,VI,VII mogą wziąć udział na terenie szkoły w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów oraz mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Na str. Szkoły przedstawiony zostanie harmonogram konsultacji.

Warunki organizacyjne i sanitarne do koniecznego zastosowania:
– w jednej grupie może przebywać 12 uczniów z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego;
– jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali;
– minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli);
– z sali, w której przebywa grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
– w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
– uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
– należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
– należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
– nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły
– nie należy zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
– należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

O uczestnictwie Ucznia w zajęciach w szkole decyduje Rodzic. Zajęcia są dobrowolne. Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić domowej opieki ze względu na wykonywanie obowiązków zawodowych.

Dla Uczniów pozostających w domu nadal prowadzone będą zajęcia lekcyjne – zdalnie.

Obowiązkowo wszyscy, którzy zadeklarują pobyt w szkole proszeni są o pobranie oświadczenia i dostarczenie go w chwili przybycia do szkoły. Bez oświadczenia nie będzie można wejść na teren placówki.

ZAŁĄCZNIKI:
Procedury
Oświadczenie/zgodę
Wytyczne GIS,MZ i MEN dla szkół podstawowych-edukacja wczesnoszkolna
Wytyczne GIS,MZ i MEN dla szkół-konsultacje z nauczycielami w szkole

Z poważaniem
Dyr. Szkoły Jolanta Werkowska